วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ===>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน <<===
menu
   เกี่ยวกับเรา
   หน้าแรก
   ความเป็นมา
   บุคลากร
   ภาระงาน
   Present Curriculum
   เอกสาร/คู่มือ
   แบบฟอร์ม
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
   พ.ร.บ /กฎกระทรวง
 ประกาศกระทรวง/ระเบียบ
 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
   รายละเอียดการพิจารณา
หลักสูตรการศึกษา
   ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
   ประกาศ
   ระเบียบ/ข้อบังคับ
   พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา
   รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมปี 48-62
   รายนามคณะกรรมการ
   สภาวิชาการ
   คณะกรรมการบริหารวิชาการ
   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
   กรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป
   เว็บไซต์ภายในหน่วยงาน
   กองบริการการศึกษา
   Teaching Learning Center
   งานประกันคุณภาพการศึกษา
   งานวิจัยระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ. 2551- ปัจจุบัน
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
         (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)
         พ.ศ.2552
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงเข้าสมทบ
         ในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย
         และการแต่งกายของนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับโอนนิสิตนักศึกษา
         ระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น พ.ศ.2552
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาที่สอง
         ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
         พ.ศ.2552
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
         พ.ศ.2552

ระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ. 2540 - 2550
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2545
 
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการย้ายโอนนิสิตนักศึกษาภาคปกติ
        ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการย้ายโอนหน่วยกิตนิสิตภาคปกติ
        ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาที่สอง
        ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540

ระดับบัณฑิต ปี พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงเข้าสมทบ
         ในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
         พ.ศ.2552

ระดับบัณฑิต ปี พ.ศ. 2540 - 2550
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
        (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
        (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
        (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
        (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
        (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
         พ.ศ. 2545

 

ข้อบังคับอื่น ๆ ปี พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์
         พ.ศ.2553
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน
         ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2553
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสำหรับผู้ซึ่งมิได้เป็น
         ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
        
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน
         พ.ศ.2552
    ข้อบังคับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยบูรพา
         ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ.2552
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ
         และการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2552
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ และวิธีการได้มาซึ่งหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี
         พ.ศ.2552
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง
         เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2552
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์
         พ.ศ.2552
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
         มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
         มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยบริษัทเพื่อการลงทุนของมหาวิทยาลัย
         พ.ศ.2552
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน
         พ.ศ.2551
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552
        
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
 
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการสภาวิชาการ พ.ศ.2551
        
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานของวิทยาลัย
         พ.ศ.2551

ข้อบังคับอื่น ๆ ปี พ.ศ. 2540 - 2550
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2545
 
    ข้ออบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่3) พ.ศ.2545
 
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543
 
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ.2540
 
เมนู

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา


คู่มือการเสนอหลักสูตร

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 Tel. 0-3810-2711 Fax. 0-3874-5794
Webmaster : natthakan@buu.ac.th