วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ===>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน <<===
menu
   เกี่ยวกับเรา
   หน้าแรก
   ความเป็นมา
   บุคลากร
   ภาระงาน
   Present Curriculum
   เอกสาร/คู่มือ
   แบบฟอร์ม
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
   พ.ร.บ /กฎกระทรวง
 ประกาศกระทรวง/ระเบียบ
 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
   รายละเอียดการพิจารณา
หลักสูตรการศึกษา
   ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
   ประกาศ
   ระเบียบ/ข้อบังคับ
   พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา
   รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมปี 48-62
   รายนามคณะกรรมการ
   สภาวิชาการ
   คณะกรรมการบริหารวิชาการ
   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
   กรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป
   เว็บไซต์ภายในหน่วยงาน
   กองบริการการศึกษา
   Teaching Learning Center
   งานประกันคุณภาพการศึกษา
   งานวิจัยข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2559
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา (ฉบันที่ 2) พ.ศ. 2559
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา (ฉบันที่ 3) พ.ศ. 2560
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
    ระเบียบมหาวิทาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบและกลไกการดำเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑  
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบ 2 ปริญญา พ.ศ. 2563  
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารหลักสูตร แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560
ประกาศที่ออกตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
    ข้อ 30 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นโยบายการยกระดับภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
    ข้อ 9(7)ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560
    ข้อ 9(8) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาเพื่อรับปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
    ข้อ 11(3)ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภทนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
    ข้อ 26 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะ พ.ศ. 2561
    ข้อ 27 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนประเภทนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
    ข้อ 28 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
    ข้อ 29 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนหน่วยกิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
ประกาศที่ออกตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
    ข้อ 4(ง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
    ข้อ 4(ง) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
    ข้อ 30(1)(2) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 2560
    ข้อ 5 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นิสิตทดลองเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
    ข้อ 9(7) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560
    ข้อ 11 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภทนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
    ข้อ 28 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
    ข้อ 29 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนหน่วยกิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
    ข้อ 33 (2) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาโทที่เรียนตามแผนการศึกษา ซึ่งไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2560
    ข้อ 33 (2) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2560
    ข้อ 33 (3) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนระดับการศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
    ข้อ 33 (4) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทำงานนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560
    แบบฟอร์ม การทำงานนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา
    ข้อ 33 (4) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560
    แบบฟอร์ม การทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา
    ข้อ 33 (4) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทำดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560
    แบบฟอร์ม การทำดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำงานนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2558
    แบบฟอร์มแนบ ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำงานนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2558
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารหลักสูตร แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2558
     ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การคิดสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยที่เผยแพร่ของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย พ.ศ. 2558
ประกาศตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
     ข้อ 6.3 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นิสิตทดลองเรียน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
     ข้อ 9.7 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2557
     ข้อ 9.8 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาเพื่อรับปริญญาที่สอง ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
     ข้อ 11.3 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภท ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556
     ข้อ 17 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556
     ข้อ 25 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การย้ายคณะ
     ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะการจัดการและการท่องเที่ยว พ.ศ.2556
     ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร พ.ศ.2555
     ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะเทคโนโลยีทางทะเล พ.ศ.2555
     ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2555
     ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ.2556
     ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะโลจิสติกส์ พ.ศ.2556
     ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2555
     ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พ.ศ.2556
     ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พ.ศ.2555
     ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาศาตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2555
     ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2555
     ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2556
     ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2556
     ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2555
     ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะอัญมณี พ.ศ.2555
     ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ.2555
     ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ.2555
     ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ.2555
     ข้อ 27 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเดียวกัน พ.ศ. 2556
     ข้อ 28 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
     ข้อ 29 การเทียบโอนหน่วยกิต ใช้ร่วมกับ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556
ประกาศตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
     ข้อ 6.3 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นิสิตทดลองเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
     ข้อ 9.7 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2557
     ข้อ 11.3 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
     ข้อ 27 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
     ข้อ 28 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนหน่วยกิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
     ข้อ 30 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับผุ้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
     ข้อ 31 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโทที่เรียนตามแผนการศึกษา ซึ่งไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2557
     ข้อ 31 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก พ.ศ. 2557
     ข้อ 32 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนระดับการศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
     ข้อ 33 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2557
     ข้อ 33 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทำดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2557
ประกาศปี พ.ศ. 2551- ปัจจุบัน
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2552
                 

    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทำดุษฎีนิพน์ของนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2552
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ
         สำหรับผุ้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556         

    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดเลขรหัสวิชาของ
         หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556         
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายระหว่างส่วนงาน
         ที่นิสิตสังกัดกับส่วนงานที่สอนรายวิชาบริการ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
         พ.ศ. 2555

    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายระหว่างส่วนงาน
         ที่นิสิตสังกัดกับส่วนงานที่สอนรายวิชาบริการสำหรับนิสิตปริญญาตรี
         ภาคปกติ พ.ศ. 2555
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายระหว่างส่วนงาน
         ที่นิสิตสังกัดกับส่วนงานที่สอนรายวิชาบริการ
         สำหรับนิสิตปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. 2555

    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติการขออนุมัติหลักสูตร
         การศึกษาใหม การปรับปรุงหลักสูตร และการยกเลิกหลักสูตร พ.ศ. 2554
        
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
         วิทยานิพนธ์หลักระดับปริญญาโท (แผน ก) และระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2554

 
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบประมวลความรู้
         สำหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโทที่เรียนตามแผนการศึกษา
         ซึ่งไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2553
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ
        สำหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก พ.ศ. 2553

 
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การให้ทุนช่วยปฏิบัติงานแก่นิสิต
        ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
        
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ
         สำหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553

 
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง จริยธรรมการวิจัยของนิสิต
        ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553
        
     ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
         ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2552"

 
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การแบ่งงวดการเก็บเงินค่าบำรุงและ
         ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
         สาขาวิชาบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) พ.ศ. 2553
    ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
         ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2552"

 
    ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
         เกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
         ของสถาบันอุดมศึกษา
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน
         และภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

 
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
         เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
         ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2552
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
         ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2552"

 
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
         เรื่อง การเปลี่ยนประเภทนิสิตภาคพิเศษ เป็นนิสิตภาคปกติ
         พ.ศ.2552
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา
         เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภทนิสิต
         พ.ศ. 2552
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
         ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
         พ.ศ.2552
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
         เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 2)
         พ.ศ.2551
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา
        อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
        และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2551
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน
       และ ภาระหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ.2551

 
    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน
       และ ภาระหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2)

 

ประกาศปี พ.ศ. 2540- 2550
    พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา
        ครุยวิทยะฐานะ เข็มวิทยะฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง
        ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2545
    ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน
        ระดับปริญญา เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ.2545

 
เมนู

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา


คู่มือการเสนอหลักสูตร

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 Tel. 0-3810-2711 Fax. 0-3874-5794
Webmaster : natthakan@buu.ac.th