วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ===>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน <<===
menu
   เกี่ยวกับเรา
   หน้าแรก
   ความเป็นมา
   บุคลากร
   ภาระงาน
   Present Curriculum
   เอกสาร/คู่มือ
   แบบฟอร์ม
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
   พ.ร.บ /กฎกระทรวง
 ประกาศกระทรวง/ระเบียบ
 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
   รายละเอียดการพิจารณา
หลักสูตรการศึกษา
   ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
   ประกาศ
   ระเบียบ/ข้อบังคับ
   พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา
   รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมปี 48-61
   รายนามคณะกรรมการ
   สภาวิชาการ
   คณะกรรมการบริหารวิชาการ
   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
   กรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป
   เว็บไซต์ภายในหน่วยงาน
   กองบริการการศึกษา
   Teaching Learning Center
   งานประกันคุณภาพการศึกษา
   งานวิจัยคู่มือการเสนอหลักสูตรการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เอกสารส่วนแรก
เอกสารภาคผนวก
ภาคผนวก ก ประกาศและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเสนอหลักสูตร
ประกาศและแนวปฏิบัติกระทรวงศึกษาธิการ
ก ๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
ก ๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
ก ๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
ก ๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ก ๕ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ก ๖ แนวปฏิบัติในการนำเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประกาศและแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยบูรพา
ก ๗ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ก ๘ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติการขออนุมัติหลักสูตรการศึกษาใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการยกเลิกหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๔
ก ๙ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดเลขรหัสวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖
ก ๑๐ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักระดับปริญญาโท (แผน ก) และระดับปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๔
ก ๑๑ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖
ก ๑๒ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบประมวลความรู้สำหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโทที่เรียนตามแผนการศึกษา ซึ่งไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
ก ๑๒ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๕๓
ภาคผนวก ข แบบฟอร์มต่าง ๆ
ข ๑ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. ๒)
ข ๒ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓)
ข ๓ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. ๔)
ข ๔ รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. ๕)
ข ๕รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. ๖)
ข ๖ รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ. ๗)
ข ๗ แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
ข ๗-๑ มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ข ๗-๒ แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒)
ข ๘ แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตร ระดับปริญญาโท
ข ๘-๑ มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาโท
ข ๘-๒ แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF) ระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔)
ข ๙ แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตร ระดับปริญญาเอก
ข ๙-๑มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาเอก
ข ๙-๒ แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF) ระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖)
ข ๑๐ แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘)
ข ๑๐-๑แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) ระดับปริญญาตรี
ข ๑๐-๒แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) ระดับบัณฑิตศึกษา
ข ๑๑ แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ.๐๘) ตามเกณฑ์ ๒๕๔๘
ข ๑๑-๑แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ.๐๘) ระดับปริญญาตรี
ข ๑๑-๒แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ.๐๘) ระดับบัณฑิตศึกษา
ข ๑๒ แบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต
ข ๑๓ แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ.๐๘) ตามเกณฑ์ ๒๕๕๘
ข ๑๓-๑ แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สมอ.๐๘)
ข ๑๓-๒ แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ.๐๘)
ข ๑๓-๓ แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผู์ประจำหลักสูตร (สมอ.๐๘)

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา(TQF)
    ระดับอนุปริญญา (มคอ-01)  
    ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (มคอ-03)  
    ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (มคอ-05)  

เมนู

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา


คู่มือการเสนอหลักสูตร

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 Tel. 0-3810-2711 Fax. 0-3874-5794
Webmaster : natthakan@buu.ac.th