วันที่ 18 เมษายน 2564 ===>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน <<===
menu
   เกี่ยวกับเรา
   หน้าแรก
   ความเป็นมา
   บุคลากร
   ภาระงาน
   Present Curriculum
   เอกสาร/คู่มือ
   แบบฟอร์ม
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
   พ.ร.บ /กฎกระทรวง
 ประกาศกระทรวง/ระเบียบ
 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
   รายละเอียดการพิจารณา
หลักสูตรการศึกษา
   ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
   ประกาศ
   ระเบียบ/ข้อบังคับ
   พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา
   รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมปี 48-62
   รายนามคณะกรรมการ
   สภาวิชาการ
   คณะกรรมการบริหารวิชาการ
   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
   กรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป
   เว็บไซต์ภายในหน่วยงาน
   กองบริการการศึกษา
   Teaching Learning Center
   งานประกันคุณภาพการศึกษา
   งานวิจัยคู่มือการเสนอหลักสูตรการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เอกสารส่วนแรก
เอกสารภาคผนวก
ภาคผนวก ก ประกาศและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเสนอหลักสูตร
ประกาศและแนวปฏิบัติกระทรวงศึกษาธิการ
ก ๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
ก ๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
ก ๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
ก ๔ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
ก ๕ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
ก ๖ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙
ก ๗ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ก ๘ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศและแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยบูรพา
ข ๑ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ข ๒ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารหลักสูตร แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐
ข ๓ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบและกลไกในการดำเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
ข ๔ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙
ข ๕ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข ๖ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข ๗ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติการขออนุมัติหลักสูตรการศึกษาใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการยกเลิกหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๔
ข ๘ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดเลขรหัสวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖
ภาคผนวก ข แบบฟอร์มต่าง ๆ
ข ๑ รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. ๒)
ข ๒ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓)
ข ๓ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. ๔)
ข ๔ รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. ๕)
ข ๕รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. ๖)
ข ๖ รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ. ๗)
ข ๗ แบบฟอร์มการเสนอหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
ข ๗-๑ มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563 
ข ๑๐ แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘)
ข ๑๐-๑แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) ระดับปริญญาตรี
ข ๑๑ แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ.๐๘) ตามเกณฑ์ ๒๕๔๘
ข ๑๑-๑แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ.๐๘) ระดับปริญญาตรี
ข ๑๒ แบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต
ข ๑๓ แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ.๐๘) ตามเกณฑ์ ๒๕๕๘
ข ๑๓-๑ แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร (สมอ.๐๘)
ข ๑๓-๒ แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผู์ประจำหลักสูตร (สมอ.๐๘)
การขอปิดแบบมีเงื่อนไข (ยกเลิก) หลักสูตร และขออนุโลมปรับลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ/หรืออาจารย์ประจำหลักสูตร


เมนู

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา


คู่มือการเสนอหลักสูตร

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 Tel. 0-3810-2711 Fax. 0-3874-5794
Webmaster : natthakan@buu.ac.th