วันที่ 18 เมษายน 2564 ===>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน <<===
menu
   เกี่ยวกับเรา
   หน้าแรก
   ความเป็นมา
   บุคลากร
   ภาระงาน
   Present Curriculum
   เอกสาร/คู่มือ
   แบบฟอร์ม
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
   พ.ร.บ /กฎกระทรวง
 ประกาศกระทรวง/ระเบียบ
 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
   รายละเอียดการพิจารณา
หลักสูตรการศึกษา
   ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
   ประกาศ
   ระเบียบ/ข้อบังคับ
   พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา
   รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมปี 48-62
   รายนามคณะกรรมการ
   สภาวิชาการ
   คณะกรรมการบริหารวิชาการ
   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
   กรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป
   เว็บไซต์ภายในหน่วยงาน
   กองบริการการศึกษา
   Teaching Learning Center
   งานประกันคุณภาพการศึกษา
   งานวิจัย      งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน เป็นหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติจาก กม. ให้เป็นส่วนราชการในสังกัดกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ 0202/8816 ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2534 โดยมีภารกิจหลักในการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการจัดการศึกษา ควบคุมดูแล มาตรฐานการศึกษา และการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย อันเป็น งานสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้านวิชาการ และด้านการเรียนการสอน ตลอดจนรับผิดชอบงานการประชุมกรรมการบริหารวิชาการ สภาวิชาการ ซึ่งมีลักษณะ งานที่ปฏิบัติโดยภาพรวมดังนี้
      1. การพัฒนาหลักสูตร
      2. การจัดทำทะเบียนหลักสูตร
      3. จัดทำสถิติข้อมูลหลักสูตร / สาขาวิชาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
      4. การเสนอหลักสูตร การขอเปิดหลักสูตร
      5. การจัดทำพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการให้ปริญญาในสาขาวิชาฯ
      6. งานเลขานุการคณะกรรมการบริหารวิชาการ, สภาวิชาการ ตลอดจนการจัดประชุม
      7. ดูแลระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา
      8. จัดทำข้อมูล การรับรองปริญญามหาวิทยาลัยบูรพา
      
 
 
 
เมนู

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา


คู่มือการเสนอหลักสูตร

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 Tel. 0-3810-2711 Fax. 0-3874-5794
Webmaster : natthakan@buu.ac.th