วันที่ 22 กันยายน 2564 ===>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน <<===
menu
   เกี่ยวกับเรา
   หน้าแรก
   ความเป็นมา
   บุคลากร
   ภาระงาน
   Present Curriculum
   เอกสาร/คู่มือ
   แบบฟอร์ม
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
   พ.ร.บ /กฎกระทรวง
 ประกาศกระทรวง/ระเบียบ
 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
   รายละเอียดการพิจารณา
หลักสูตรการศึกษา
   ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
   ประกาศ
   ระเบียบ/ข้อบังคับ
   พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา
   รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมปี 48-62
   รายนามคณะกรรมการ
   สภาวิชาการ
   คณะกรรมการบริหารวิชาการ
   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
   กรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป
   เว็บไซต์ภายในหน่วยงาน
   กองบริการการศึกษา
   Teaching Learning Center
   งานประกันคุณภาพการศึกษา
   งานวิจัย         
          กระบวนการเสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ดาวน์โหลด
 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
แบบฟอร์ม มคอ.3- มคอ.6 เริ่มใช้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
โดยขอให้อาจารย์ผู้สอนสามารถบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มดังกล่าวได้จาก
ระบบจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
แบบฟอร์ม KPI ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษากำหนด และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 มีมติให้ใช้ตัวนี้
ดาวน์โหลดข้อมูล
ประมวลการสอนรายวิชา(Course Syllabus)
วิชาการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption)
คลิก
  ระบบจัดการข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF)
ระบบที่ช่วยในการบริหารหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
สามารถที่จะติดตามการดำเนินกิจกรรม
ของแต่ละ มคอ. โดยจะอำนวยความสะดวกให้แก่
ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน
และเจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
URL :
http://tqf.buu.ac.th
การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
แบบฟอร์มใบสมัครการเป็นอาจารย์พิเศษภาษาไทย  
แบบฟอร์มใบสมัครการเป็นอาจารย์พิเศษภาษาอังกฤษ  
ตัวอย่างบัญชีแนบท้ายคำสั่ง  
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ์ฯ
แบบฟอร์มการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ฯ  
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ปรับปรุง2554      
ข้อมูล ณ วันที่ 5 ต.ค. 2554
ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 
หลักสูตรรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 2549
หลักสูตรรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 2545

เมนู

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา


คู่มือการเสนอหลักสูตร

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 Tel. 0-3810-2711 Fax. 0-3874-5794
Webmaster : natthakan@buu.ac.th