วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ===>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน <<===
menu
   เกี่ยวกับเรา
   หน้าแรก
   ความเป็นมา
   บุคลากร
   ภาระงาน
   Present Curriculum
   เอกสาร/คู่มือ
   แบบฟอร์ม
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
   พ.ร.บ /กฎกระทรวง
 ประกาศกระทรวง/ระเบียบ
 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
   รายละเอียดการพิจารณา
หลักสูตรการศึกษา
   ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
   ประกาศ
   ระเบียบ/ข้อบังคับ
   พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา
   รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมปี 48-61
   รายนามคณะกรรมการ
   สภาวิชาการ
   คณะกรรมการบริหารวิชาการ
   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
   กรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป
   เว็บไซต์ภายในหน่วยงาน
   กองบริการการศึกษา
   Teaching Learning Center
   งานประกันคุณภาพการศึกษา
   งานวิจัย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวิทย์  ธนไพศาล
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
   รองศาสตราจารย์.ดร.ยุวดี รอดจากภัย
   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
   นางนิตยา โคตรศรีเมือง
   ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
   นางเสริมศรี สามารถกิจ
   หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
   นางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม
   นักวิชาการศึกษา
   นายพิชญพงศ์ คีรีเดช
   นักวิชาการศึกษา
   นางสาวณัฐสุดา ถาวร
   นักวิชาการศึกษา
   นางปัทมา วรรัตน์
   พนักงานพิมพ์
งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 Tel. 0-3810-2711 Fax. 0-3874-5794
Webmaster : natthakan@buu.ac.th