วันที่ 18 เมษายน 2564 ===>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน <<===
menu
   เกี่ยวกับเรา
   หน้าแรก
   ความเป็นมา
   บุคลากร
   ภาระงาน
   Present Curriculum
   เอกสาร/คู่มือ
   แบบฟอร์ม
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
   พ.ร.บ /กฎกระทรวง
 ประกาศกระทรวง/ระเบียบ
 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
   รายละเอียดการพิจารณา
หลักสูตรการศึกษา
   ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
   ประกาศ
   ระเบียบ/ข้อบังคับ
   พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา
   รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมปี 48-62
   รายนามคณะกรรมการ
   สภาวิชาการ
   คณะกรรมการบริหารวิชาการ
   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
   กรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป
   เว็บไซต์ภายในหน่วยงาน
   กองบริการการศึกษา
   Teaching Learning Center
   งานประกันคุณภาพการศึกษา
   งานวิจัยโครงการอบรม งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา
โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย การบรรยายหัวข้อเรื่อง ทำอย่างไรในการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัย วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม PJ 301 ชั้น 3 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  รายงานผลโครงการ

  เอกสารประกอบการบรรยาย 1
โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล
โครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 1 วันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม MD 602 ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  รายงานผลโครงการ

  เอกสารประกอบการบรรยาย 1
โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล
  เอกสารประกอบการบรรยาย 2
โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล
  เอกสารประกอบการบรรยาย 3
โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล
  เอกสารประกอบการบรรยาย 4
โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล ครั้งที่ 1 วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม MD 602 ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  รายงานผลโครงการ

  เอกสารประกอบการบรรยาย 1
โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล
  เอกสารประกอบการบรรยาย 2
โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล
  เอกสารประกอบการบรรยาย 3
โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล
  เอกสารประกอบการบรรยาย 4
โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล
  เอกสารประกอบการบรรยาย 5
โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความรู้และทักษะของคณาจารย์ในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning วันที่ 3 - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม MD 601 ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  รายงานผลโครงการ

  เอกสารประกอบการบรรยาย 1
โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล
  เอกสารประกอบการบรรยาย 2
โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรแบบ Outcome based education วันที่ 9-10 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุม IC 203 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
  เอกสารประกอบการบรรยาย 1
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร
  เอกสารประกอบการบรรยาย 2
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายและทิศทางการนำองค์กรเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัย”
World University Rankings วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมเทาทอง 1
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
  เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ World University Rankings
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2558
  เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อสอบ การตัดเกรด การประเมินทักษะทางคลินิก และข้อสอบอัตนัยประยุกต์ วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 โดย รศ.พญ.วัลลี สัตตยาศัย
  เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อสอบ การตัดเกรด การประเมินทักษะทางคลินิก และข้อสอบอัตนัยประยุกต์ 2 วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 โดย รศ.พญ.วัลลี สัตตยาศัย
  เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อสอบ การตัดเกรด การประเมินทักษะทางคลินิก และข้อสอบอัตนัยประยุกต์ 3 วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 โดย รศ.พญ.วัลลี สัตตยาศัย
  เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อสอบ การตัดเกรด การประเมินทักษะทางคลินิก และข้อสอบอัตนัยประยุกต์ 4 วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 โดย รศ.พญ.วัลลี สัตตยาศัย
  เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาความรู้และทักษะการออกข้อสอบ 1
วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 โดย รศ.พญ.วัลลี สัตตยาศัย
  เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาความรู้และทักษะการออกข้อสอบ 2
วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 โดย รศ.พญ.วัลลี สัตตยาศัย
  เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาความรู้และทักษะการออกข้อสอบ 3
วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 โดย รศ.พญ.วัลลี สัตตยาศัย
  เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาความรู้และทักษะการออกข้อสอบ 4
วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 โดย รศ.พญ.วัลลี สัตตยาศัย
  เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา
วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 โดย ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
  เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom
วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 โดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ การบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทและหน้าที่อาจารย์มหาวิทยาลัย
วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557
  เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทและหน้าที่อาจารย์มหาวิทยาลัย
โดย ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม 101-102 หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
  รายงานผลโครงการ
  เอกสารประกอบการบรรยายครั้งที่ 1
  เอกสารประกอบการบรรยายครั้งที่ 2
  เอกสารประกอบการบรรยายครั้งที่ 3
  เอกสารประกอบการบรรยายครั้งที่ 4
  เอกสารประกอบการบรรยายครั้งที่ 5
  เอกสารประกอบการบรรยายครั้งที่ 6
  เอกสารประกอบการบรรยายครั้งที่ 7
  เอกสารประกอบการบรรยายครั้งที่ 7-2
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิและการปฏิบัติการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา (TQF and Pedagogy Innovation) วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม IC 203 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
  รายงานผลโครงการ
  เอกสารประกอบการบรรยาย
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึกข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU - TQF) วันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  รายงานผลโครงการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินการจัดทำหลักสูตรเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ของมหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน พ.ศ. 2556 โรงแรมสบาย รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
  รายงานผลโครงการ
เมนู

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา


คู่มือการเสนอหลักสูตร

  จำนวนผู้เยี่ยมชม
 
  สถิติผู้เข้าชม :        คน
  Count :    01-07-2007   
  Update :       
 
งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 Tel. 0-3810-2711 Fax. 0-3874-5794
Webmaster : natthakan@buu.ac.th