วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ===>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน <<===
menu
   เกี่ยวกับเรา
   หน้าแรก
   ความเป็นมา
   บุคลากร
   ภาระงาน
   Present Curriculum
   เอกสาร/คู่มือ
   แบบฟอร์ม
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
   พ.ร.บ /กฎกระทรวง
 ประกาศกระทรวง/ระเบียบ
 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
   รายละเอียดการพิจารณา
หลักสูตรการศึกษา
   ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
   ประกาศ
   ระเบียบ/ข้อบังคับ
   พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา
   รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมปี 48-62
   รายนามคณะกรรมการ
   สภาวิชาการ
   คณะกรรมการบริหารวิชาการ
   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
   กรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป
   เว็บไซต์ภายในหน่วยงาน
   กองบริการการศึกษา
   Teaching Learning Center
   งานประกันคุณภาพการศึกษา
   งานวิจัยระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน
     ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนนิสิต
         ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
        
     ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
         สำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553
        
     ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
         สำหรับนิสิตภาคพิเศษ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553
        
     ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตขั้นปริญญาตรี
         ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
        
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมของสถาบันสมทบ
         ในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2552
        
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม
        การศึกษา สำหรับนิสิตภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
        
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม
        การศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
        
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรอง
         พ.ศ.2552
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการสมัคร
        เข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต พ.ศ.2552
        
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม
         การศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ.2552
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม
         การศึกษา สำหรับนิสิตชาวต่างชาติภาคพิเศษ จากสถาบันการศึกษา
         ต่างประเทศที่มีความร่วมมือทางวิชาการ พ.ศ.2552
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม
         การศึกษา สำหรับนิสิตภาคพิเศษ พ.ศ.2552
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม
         การศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ.2552
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตขั้นปริญญาตรี
         ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะการจัดการและการท่องเที่ยว พ.ศ.2552
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตขั้นปริญญาตรี
         ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร พ.ศ.2552
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตขั้นปริญญาตรี
         ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตขั้นปริญญาตรี
         ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2552
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตขั้นปริญญาตรี
         ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ.2552
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตขั้นปริญญาตรี
         ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะโลจิสติกส์ พ.ศ.2552
     ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตขั้นปริญญาตรี
         ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2552
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตขั้นปริญญาตรี
         ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พ.ศ.2552
     ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตขั้นปริญญาตรี
         ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2552
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตขั้นปริญญาตรี
         ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2552
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตขั้นปริญญาตรี
         ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2552
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตขั้นปริญญาตรี
         ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.2552
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตขั้นปริญญาตรี
         ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะเทคโนโลยีทางทะเล พ.ศ.2552
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตขั้นปริญญาตรี
         ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ พ.ศ.2552
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตขั้นปริญญาตรี
         ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะอัญมณี พ.ศ.2552
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตขั้นปริญญาตรี
         ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ.2552
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรับนิสิตขั้นปริญญาตรี
         ย้ายเข้าสังกัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ.2552
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนนิสิต
         ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552

ระดับปริญญาตรี ปี 2540-2550
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนนิสิต
        ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2547

ระดับบัณฑิต ปี พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตภาคปกติ
         ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ.2553
        
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนนิสิต
        ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553
        
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม
         การศึกษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
         (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) พ.ศ.2552
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม
        การศึกษา สำหรับนิสิตภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
        
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม
        การศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
        
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรอง
         พ.ศ.2552
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการสมัคร
        เข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต พ.ศ.2552
        
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม
         การศึกษา สำหรับนิสิตต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
         ตามโครงการความร่วมมือกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
         ประชาชนลาว พ.ศ.2552
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม
         การศึกษาหลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของ
         ปีการศึกษา สำหรับนิสิตภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม
         การศึกษา สำหรับนิสิตชาวต่างชาติภาคพิเศษ จากสถาบันการศึกษา
         ต่างประเทศที่มีความร่วมมือทางวิชาการ พ.ศ.2552
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม
         การศึกษา สำหรับนิสิตภาคพิเศษ พ.ศ.2552
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม
         การศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ พ.ศ.2552

ระดับบัณฑิต ปี 2540-2550
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนนิสิต
        ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2547

ระเบียบอื่น ๆ ปี พ.ศ. 2551- ปัจจุบัน
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบริการและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
        ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2553

    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม
         มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2552
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
 
    ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
        ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
เมนู

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา


คู่มือการเสนอหลักสูตร

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 Tel. 0-3810-2711 Fax. 0-3874-5794
Webmaster : natthakan@buu.ac.th