วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ===>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน <<===
menu
   เกี่ยวกับเรา
   หน้าแรก
   ความเป็นมา
   บุคลากร
   ภาระงาน
   Present Curriculum
   เอกสาร/คู่มือ
   แบบฟอร์ม
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
   พ.ร.บ /กฎกระทรวง
 ประกาศกระทรวง/ระเบียบ
 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
   รายละเอียดการพิจารณา
หลักสูตรการศึกษา
   ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
   ประกาศ
   ระเบียบ/ข้อบังคับ
   พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา
   รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมปี 48-61
   รายนามคณะกรรมการ
   สภาวิชาการ
   คณะกรรมการบริหารวิชาการ
   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
   กรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป
   เว็บไซต์ภายในหน่วยงาน
   กองบริการการศึกษา
   Teaching Learning Center
   งานประกันคุณภาพการศึกษา
   งานวิจัย  ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ วันที่
1/2548 11 มกราคม 2548
2/2548 8 กุมภาพันธ์ 2548
3/2548 13 มีนาคม 2548
4/2548 12 เมษายน 2548
5/2548 10 พฤษภาคม 2548
6/2548 14 มิถุนายน 2548
7/2548 4 กรกฎาคม 2548
8/2548 10 สิงหาคม 2548
9/2548 12 กันยายน 2548
10/2548 13 ตุลาคม 2548
11/2548 9 พฤศจิกายน 2548
12/2548 13 ธันวาคม 2548
13/2548 19 ธันวาคม 2548

  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ วันที่
1/2548 22 กุมภาพันธ์ 2548
2/2548 26 เมษายน 2548
3/2548 23 สิงหาคม 2548
4/2548 20 ตุลาคม 2548
5/2548 27 ธันวาคม 2548
เมนู

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา


คู่มือการเสนอหลักสูตร

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 Tel. 0-3810-2711 Fax. 0-3874-5794
Webmaster : natthakan@buu.ac.th