วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ===>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน <<===
menu
   เกี่ยวกับเรา
   หน้าแรก
   ความเป็นมา
   บุคลากร
   ภาระงาน
   Present Curriculum
   เอกสาร/คู่มือ
   แบบฟอร์ม
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
   พ.ร.บ /กฎกระทรวง
 ประกาศกระทรวง/ระเบียบ
 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
   รายละเอียดการพิจารณา
หลักสูตรการศึกษา
   ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
   ประกาศ
   ระเบียบ/ข้อบังคับ
   พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา
   รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมปี 48-61
   รายนามคณะกรรมการ
   สภาวิชาการ
   คณะกรรมการบริหารวิชาการ
   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
   กรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป
   เว็บไซต์ภายในหน่วยงาน
   กองบริการการศึกษา
   Teaching Learning Center
   งานประกันคุณภาพการศึกษา
   งานวิจัย  ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ วันที่
1/2549 6 มกราคม 2549
2/2549 14 กุมภาพันธ์ 2549
3/2549 7 มีนาคม 2549
4/2549 11 เมษายน 2549
5/2549 4 พฤษภาคม 2549
6/2549 20 มิถุนายน 2549
7/2549 18 กรกฎาคม 2549
8/2549 15 สิงหาคม 2549
9/2549 28 กันยายน 2549
10/2549 18 ตุลาคม 2549
11/2549 6 พฤศจิกายน 2549
12/2549 12 ธันวาคม 2549

  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ วันที่
1/2549 17 มกราคม 2549
2/2549 28 กุมภาพันธ์ 2549
3/2549 25 เมษายน 2549
4/2549 12 กันยายน 2549
5/2549 14 พฤศจิกายน 2549
เมนู

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา


คู่มือการเสนอหลักสูตร

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 Tel. 0-3810-2711 Fax. 0-3874-5794
Webmaster : natthakan@buu.ac.th