วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ===>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน <<===
menu
   เกี่ยวกับเรา
   หน้าแรก
   ความเป็นมา
   บุคลากร
   ภาระงาน
   Present Curriculum
   เอกสาร/คู่มือ
   แบบฟอร์ม
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
   พ.ร.บ /กฎกระทรวง
 ประกาศกระทรวง/ระเบียบ
 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
   รายละเอียดการพิจารณา
หลักสูตรการศึกษา
   ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
   ประกาศ
   ระเบียบ/ข้อบังคับ
   พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา
   รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมปี 48-61
   รายนามคณะกรรมการ
   สภาวิชาการ
   คณะกรรมการบริหารวิชาการ
   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
   กรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป
   เว็บไซต์ภายในหน่วยงาน
   กองบริการการศึกษา
   Teaching Learning Center
   งานประกันคุณภาพการศึกษา
   งานวิจัย  ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ วันที่
1/2550 4 มกราคม 2550
2/2550 13 กุมภาพันธ์ 2550
3/2550 13 มีนาคม 2550
4/2550 งดการประชุม
5/2550 15 พฤษภาคม 2550
6/2550 12 มิถุนายน 2550
7/2550 10 กรกฎาคม 2550
8/2550 14 สิงหาคม 2550
9/2550 เลื่อนการประชุม
9/2550 9 ตุลาคม 2550
10/2550 20 พฤศจิกายน 2550
11/2550 11 ธันวาคม 2550

  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ วันที่
1/2550 27 กุมภาพันธ์ 2550
2/2550 เลื่อนการประชุม
2/2550 26 มิถุนายน 2550
3/2550 28 สิงหาคม 2550
4/2550 30 ตุลาคม 2550
5/2550 25 ธันวาคม 2550
เมนู

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา


คู่มือการเสนอหลักสูตร

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 Tel. 0-3810-2711 Fax. 0-3874-5794
Webmaster : natthakan@buu.ac.th