วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ===>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน <<===
menu
   เกี่ยวกับเรา
   หน้าแรก
   ความเป็นมา
   บุคลากร
   ภาระงาน
   Present Curriculum
   เอกสาร/คู่มือ
   แบบฟอร์ม
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
   พ.ร.บ /กฎกระทรวง
 ประกาศกระทรวง/ระเบียบ
 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
   รายละเอียดการพิจารณา
หลักสูตรการศึกษา
   ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
   ประกาศ
   ระเบียบ/ข้อบังคับ
   พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา
   รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมปี 48-61
   รายนามคณะกรรมการ
   สภาวิชาการ
   คณะกรรมการบริหารวิชาการ
   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
   กรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป
   เว็บไซต์ภายในหน่วยงาน
   กองบริการการศึกษา
   Teaching Learning Center
   งานประกันคุณภาพการศึกษา
   งานวิจัย  ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ วันที่
1/2551 10 มกราคม 2551
2/2551 14 กุมภาพันธ์ 2551
3/2551 11 มีนาคม 2551
4/2551 9 เมษายน 2551
5/2551 13 พฤษภาคม 2551
6/2551 10 มิถุนายน 2551
7/2551 10 กรกฎาคม 2551
8/2551 งดประชุม
8/2551 16 กันยายน 2551
9/2551 9 ตุลาคม 2551
10/2551 11 พฤศจิกายน 2551
11/2551 16 ธันวาคม 2551

  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ วันที่
1/2551 24 กุมภาพันธ์ 2551
2/2551 งดประชุม 
2/2551 24 มิถุนายน 2551
พิเศษ/2551 16 กรกฎาคม 2551
3/2551 17 ธันวาคม 2551
เมนู

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา


คู่มือการเสนอหลักสูตร

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 Tel. 0-3810-2711 Fax. 0-3874-5794
Webmaster : natthakan@buu.ac.th