วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ===>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน <<===
menu
   เกี่ยวกับเรา
   หน้าแรก
   ความเป็นมา
   บุคลากร
   ภาระงาน
   Present Curriculum
   เอกสาร/คู่มือ
   แบบฟอร์ม
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
   พ.ร.บ /กฎกระทรวง
 ประกาศกระทรวง/ระเบียบ
 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
   รายละเอียดการพิจารณา
หลักสูตรการศึกษา
   ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
   ประกาศ
   ระเบียบ/ข้อบังคับ
   พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา
   รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมปี 48-61
   รายนามคณะกรรมการ
   สภาวิชาการ
   คณะกรรมการบริหารวิชาการ
   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
   กรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป
   เว็บไซต์ภายในหน่วยงาน
   กองบริการการศึกษา
   Teaching Learning Center
   งานประกันคุณภาพการศึกษา
   งานวิจัย  ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ วันที่
1/2552 15 มกราคม 2552
2/2552 10 กุมภาพันธ์ 2552
3/2552 10 มีนาคม 2552
4/2552 22 เมษายน 2552
5/2552 12 พฤษภาคม 2552
6/2552 9 มิถุนายน 2552
7/2552 14 กรกฎาคม 2552
8/2552 11 สิงหาคม 2552
9/2552 8 กันยายน 2552
10/2552 13 ตุลาคม 2552
11/2552 10 พฤศจิกายน 2552
12/2552 8 ธันวาคม 2552

  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ วันที่
1/2552 24 กุมภาพันธ์ 2552
2/2552 7 พฤษภาคม 2552
3/2552 24 มิถุนายน 2552
4/2552 25 สิงหาคม 2552
ครั้งพิเศษ/2552 18 กันยายน 2552
5/2552 27 ตุลาคม 2552
6/2552 15 ธันวาคม 2552
เมนู

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา


คู่มือการเสนอหลักสูตร

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 Tel. 0-3810-2711 Fax. 0-3874-5794
Webmaster : natthakan@buu.ac.th