วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ===>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน <<===
menu
   เกี่ยวกับเรา
   หน้าแรก
   ความเป็นมา
   บุคลากร
   ภาระงาน
   Present Curriculum
   เอกสาร/คู่มือ
   แบบฟอร์ม
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
   พ.ร.บ /กฎกระทรวง
 ประกาศกระทรวง/ระเบียบ
 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
   รายละเอียดการพิจารณา
หลักสูตรการศึกษา
   ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
   ประกาศ
   ระเบียบ/ข้อบังคับ
   พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา
   รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมปี 48-61
   รายนามคณะกรรมการ
   สภาวิชาการ
   คณะกรรมการบริหารวิชาการ
   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
   กรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป
   เว็บไซต์ภายในหน่วยงาน
   กองบริการการศึกษา
   Teaching Learning Center
   งานประกันคุณภาพการศึกษา
   งานวิจัยรายงานการประชุมปี พ.ศ.2553
  ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ วันที่
1/2553 12 มกราคม 2553
2/2553 9 กุมภาพันธ์ 2553
3/2553 8 มีนาคม 2553
4/2553 22 เมษายน 2553
5/2553 11 พฤษภาคม 2553
6/2553 14 มิถุนายน 2553
7/2553 13 กรกฎาคม 2553
8/2553 10 สิงหาคม 2553
9/2553 14 กันยายน 2553
10/2553 12 ตุลาคม 2553
11/2553 10 พฤศจิกายน 2553
12/2553 14 ธันวาคม 2553

  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ วันที่
1/2553 23 กุมภาพันธ์ 2553
2/2553 27 เมษายน 2553
3/2553 29 มิถุนายน 2553
4/2553 24 สิงหาคม 2553
5/2553 29 ตุลาคม 2553
6/2553 24 ธันวาคม 2553
เมนู

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา


คู่มือการเสนอหลักสูตร

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 Tel. 0-3810-2711 Fax. 0-3874-5794
Webmaster : natthakan@buu.ac.th