วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ===>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน <<===
menu
   เกี่ยวกับเรา
   หน้าแรก
   ความเป็นมา
   บุคลากร
   ภาระงาน
   Present Curriculum
   เอกสาร/คู่มือ
   แบบฟอร์ม
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
   พ.ร.บ /กฎกระทรวง
 ประกาศกระทรวง/ระเบียบ
 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
   รายละเอียดการพิจารณา
หลักสูตรการศึกษา
   ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
   ประกาศ
   ระเบียบ/ข้อบังคับ
   พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา
   รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมปี 48-61
   รายนามคณะกรรมการ
   สภาวิชาการ
   คณะกรรมการบริหารวิชาการ
   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
   กรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป
   เว็บไซต์ภายในหน่วยงาน
   กองบริการการศึกษา
   Teaching Learning Center
   งานประกันคุณภาพการศึกษา
   งานวิจัยรายงานการประชุมปี พ.ศ.2554
  ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ วันที่
1/2554 18 มกราคม 2554
2/2554 8 กุมภาพันธ์ 2554
3/2554 14 มีนาคม 2554
4/2554 10 พฤษภาคม 2554
5/2554 14 มิถุนายน 2554
6/2554 12 กรกฎาคม 2554
7/2554 10 สิงหาคม 2554
8/2554 13 กันยายน 2554
9/2554 13 ตุลาคม 2554
10/2554 8 พฤศจิกายน 2554
11/2554 13 ธันวาคม 2554

  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ วันที่
1/2554 22 กุมภาพันธ์ 2554
2/2554 19 เมษายน 2554
3/2554 28 มิถุนายน 2554
4/2554 23 สิงหาคม 2554
5/2554 25 ตุลาคม 2554
6/2554 27 ธันวาคม 2554
เมนู

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา


คู่มือการเสนอหลักสูตร

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 Tel. 0-3810-2711 Fax. 0-3874-5794
Webmaster : natthakan@buu.ac.th