วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ===>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน <<===
menu
   เกี่ยวกับเรา
   หน้าแรก
   ความเป็นมา
   บุคลากร
   ภาระงาน
   Present Curriculum
   เอกสาร/คู่มือ
   แบบฟอร์ม
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
   พ.ร.บ /กฎกระทรวง
 ประกาศกระทรวง/ระเบียบ
 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
   รายละเอียดการพิจารณา
หลักสูตรการศึกษา
   ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
   ประกาศ
   ระเบียบ/ข้อบังคับ
   พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา
   รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมปี 48-61
   รายนามคณะกรรมการ
   สภาวิชาการ
   คณะกรรมการบริหารวิชาการ
   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
   กรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป
   เว็บไซต์ภายในหน่วยงาน
   กองบริการการศึกษา
   Teaching Learning Center
   งานประกันคุณภาพการศึกษา
   งานวิจัยกำหนดการประชุมประจำปี พ.ศ.2555
  ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ วันที่
1/2555 10 มกราคม 2555
2/2555 14 กุมภาพันธ์ 2555
3/2555 13 มีนาคม 2555
4/2555 10 เมษายน 2555
5/2555 8 พฤษภาคม 2555
6/2555 12 มิถุนายน 2555
7/2555 10 กรกฎาคม 2555
8/2555 14 สิงหาคม 2555
9/2555 11 กันยายน 2555
10/2555 9 ตุลาคม 2555
11/2555 13 พฤศจิกายน 2555
12/2555 11 ธันวาคม 2555

  ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ วันที่
1/2555 10 มกราคม 2555
2/2555 14 กุมภาพันธ์ 2555
3/2555 13 มีนาคม 2555
4/2555 10 เมษายน 2555
5/2555 8 พฤษภาคม 2555
6/2555 12 มิถุนายน 2555
7/2555 10 กรกฎาคม 2555
8/2555 14 สิงหาคม 2555
9/2555 11 กันยายน 2555
10/2555 9 ตุลาคม 2555
11/2555 13 พฤศจิกายน 2555
12/2555 11 ธันวาคม 2555

  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ วันที่
1/2555 28 กุมภาพันธ์ 2555
2/2555 24 เมษายน 2555
3/2555 26 มิถุนายน 2555
4/2555 28 สิงหาคม 2555
5/2555 10 ตุลาคม 2555
6/2555 25 ธันวาคม 2555
เมนู

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา


คู่มือการเสนอหลักสูตร

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 Tel. 0-3810-2711 Fax. 0-3874-5794
Webmaster : natthakan@buu.ac.th