วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ===>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน <<===
menu
   เกี่ยวกับเรา
   หน้าแรก
   ความเป็นมา
   บุคลากร
   ภาระงาน
   Present Curriculum
   เอกสาร/คู่มือ
   แบบฟอร์ม
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
   พ.ร.บ /กฎกระทรวง
 ประกาศกระทรวง/ระเบียบ
 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
   รายละเอียดการพิจารณา
หลักสูตรการศึกษา
   ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
   ประกาศ
   ระเบียบ/ข้อบังคับ
   พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา
   รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมปี 48-61
   รายนามคณะกรรมการ
   สภาวิชาการ
   คณะกรรมการบริหารวิชาการ
   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
   กรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป
   เว็บไซต์ภายในหน่วยงาน
   กองบริการการศึกษา
   Teaching Learning Center
   งานประกันคุณภาพการศึกษา
   งานวิจัยกำหนดการประชุมประจำปี พ.ศ.2556
  ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ วันที่
1/2556 15 มกราคม 2556
2/2556 12 กุมภาพันธ์ 2556
3/2556 12 มีนาคม 2556
4/2556 9 เมษายน 2556
5/2556 14 พฤษภาคม 2556
6/2556 11 มิถุนายน 2556
7/2556 9 กรกฎาคม 2556
8/2556 13 สิงหาคม 2556
9/2556 10 กันยายน 2556
10/2556 8 ตุลาคม 2556
11/2556 12 พฤศจิกายน 2556
12/2556 17 ธันวาคม 2556

  ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ วันที่
1/2556 15 มกราคม 2556
2/2556 12 กุมภาพันธ์ 2556
3/2556 12 มีนาคม 2556
4/2556 9 เมษายน 2556
5/2556 14 พฤษภาคม 2556
6/2556 11 มิถุนายน 2556
7/2556 9 กรกฎาคม 2556
8/2556 13 สิงหาคม 2556
9/2556 10 กันยายน 2556
10/2556 8 ตุลาคม 2556
11/2556 12 พฤศจิกายน 2556
12/2556 17 ธันวาคม 2556

  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ วันที่
1/2556 26 กุมภาพันธ์ 2556
2/2556 23 เมษายน 2556
3/2556 25 มิถุนายน 2556
4/2556 27 สิงหาคม 2556
5/2556 22 ตุลาคม 2556
6/2556 24 ธันวาคม 2556
เมนู

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา


คู่มือการเสนอหลักสูตร

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 Tel. 0-3810-2711 Fax. 0-3874-5794
Webmaster : natthakan@buu.ac.th