วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ===>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน <<===
menu
   เกี่ยวกับเรา
   หน้าแรก
   ความเป็นมา
   บุคลากร
   ภาระงาน
   Present Curriculum
   เอกสาร/คู่มือ
   แบบฟอร์ม
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
   พ.ร.บ /กฎกระทรวง
 ประกาศกระทรวง/ระเบียบ
 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
   รายละเอียดการพิจารณา
หลักสูตรการศึกษา
   ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
   ประกาศ
   ระเบียบ/ข้อบังคับ
   พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา
   รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมปี 48-61
   รายนามคณะกรรมการ
   สภาวิชาการ
   คณะกรรมการบริหารวิชาการ
   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
   กรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป
   เว็บไซต์ภายในหน่วยงาน
   กองบริการการศึกษา
   Teaching Learning Center
   งานประกันคุณภาพการศึกษา
   งานวิจัยกำหนดการประชุมประจำปี พ.ศ.2557
  ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ วันที่
1/2557 14 มกราคม 2557
2/2557 11 กุมภาพันธ์ 2557
3/2557 11 มีนาคม 2557
4/2557 8 เมษายน 2557
5/2557 20 พฤษภาคม 2557
6/2557 10 มิถุนายน 2557
7/2557 8 กรกฎาคม 2557
8/2557 13 สิงหาคม 2557
9/2557 16 กันยายน 2557
10/2557 14 ตุลาคม 2557
11/2557 11 พฤศจิกายน 2557
12/2557 9 ธันวาคม 2557

  ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ วันที่
1/2557 14 มกราคม 2557
2/2557 11 กุมภาพันธ์ 2557
3/2557 11 มีนาคม 2557
4/2557 8 เมษายน 2557
5/2557 20 พฤษภาคม 2557
6/2557 10 มิถุนายน 2557
7/2557 8 กรกฎาคม 2557
8/2557 13 สิงหาคม 2557
9/2557 16 กันยายน 2557
10/2557 14 ตุลาคม 2557
11/2557 11 พฤศจิกายน 2557
12/2557 9 ธันวาคม 2557

  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ วันที่
1/2557 25 กุมภาพันธ์ 2557
2/2557 22 เมษายน 2557
3/2557 24 มิถุนายน 2557
4/2557 26 สิงหาคม 2557
5/2557 28 ตุลาคม 2557
6/2557 23 ธันวาคม 2557
เมนู

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา


คู่มือการเสนอหลักสูตร

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 Tel. 0-3810-2711 Fax. 0-3874-5794
Webmaster : natthakan@buu.ac.th