วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ===>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน <<===
menu
   เกี่ยวกับเรา
   หน้าแรก
   ความเป็นมา
   บุคลากร
   ภาระงาน
   Present Curriculum
   เอกสาร/คู่มือ
   แบบฟอร์ม
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
   พ.ร.บ /กฎกระทรวง
 ประกาศกระทรวง/ระเบียบ
 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
   รายละเอียดการพิจารณา
หลักสูตรการศึกษา
   ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
   ประกาศ
   ระเบียบ/ข้อบังคับ
   พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา
   รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมปี 48-61
   รายนามคณะกรรมการ
   สภาวิชาการ
   คณะกรรมการบริหารวิชาการ
   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
   กรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป
   เว็บไซต์ภายในหน่วยงาน
   กองบริการการศึกษา
   Teaching Learning Center
   งานประกันคุณภาพการศึกษา
   งานวิจัยกำหนดการประชุมประจำปี พ.ศ.2558
  ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ วันที่
1/2558 13 มกราคม 2558
2/2558 10 กุมภาพันธ์ 2558
3/2558 10 มีนาคม 2558
4/2558 21 เมษายน 2558
5/2558 19 พฤษภาคม 2558
6/2558 9 มิถุนายน 2558
7/2558 14 กรกฎาคม 2558
8/2558 11 สิงหาคม 2558
9/2558 8 กันยายน 2558
10/2558 13 ตุลาคม 2558
11/2558 10 พฤศจิกายน 2558
12/2558 8 ธันวาคม 2558

  ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ วันที่
1/2558 13 มกราคม 2558
2/2558 10 กุมภาพันธ์ 2558
3/2558 10 มีนาคม 2558
4/2558 21 เมษายน 2558
5/2558 19 พฤษภาคม 2558
6/2558 9 มิถุนายน 2558
7/2558 14 กรกฎาคม 2558
8/2558 11 สิงหาคม 2558
9/2558 8 กันยายน 2558
10/2558 13 ตุลาคม 2558
11/2558 10 พฤศจิกายน 2558
12/2558 8 ธันวาคม 2558

  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ วันที่
1/2558 24 กุมภาพันธ์ 2558
2/2558 28 เมษายน 2558
3/2558 23 มิถุนายน 2558
4/2558 25 สิงหาคม 2558
5/2558 27 ตุลาคม 2558
6/2558 22 ธันวาคม 2558
เมนู

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา


คู่มือการเสนอหลักสูตร

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 Tel. 0-3810-2711 Fax. 0-3874-5794
Webmaster : natthakan@buu.ac.th