วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ===>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน <<===
menu
   เกี่ยวกับเรา
   หน้าแรก
   ความเป็นมา
   บุคลากร
   ภาระงาน
   Present Curriculum
   เอกสาร/คู่มือ
   แบบฟอร์ม
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
   พ.ร.บ /กฎกระทรวง
 ประกาศกระทรวง/ระเบียบ
 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
   รายละเอียดการพิจารณา
หลักสูตรการศึกษา
   ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
   ประกาศ
   ระเบียบ/ข้อบังคับ
   พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา
   รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมปี 48-61
   รายนามคณะกรรมการ
   สภาวิชาการ
   คณะกรรมการบริหารวิชาการ
   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
   กรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป
   เว็บไซต์ภายในหน่วยงาน
   กองบริการการศึกษา
   Teaching Learning Center
   งานประกันคุณภาพการศึกษา
   งานวิจัยกำหนดการประชุมประจำปี พ.ศ.2559
  ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ วันที่
1/2559 12 มกราคม 2559
2/2559 4 กุมภาพันธ์ 2559
3/2559 8 มีนาคม 2559
4/2559 4 เมษายน 2559
5/2559 10 พฤษภาคม 2559
6/2559 7 มิถุนายน 2559
7/2559 12 กรกฎาคม 2559
8/2559 9 สิงหาคม 2559
9/2559 13 กันยายน 2559
10/2559 11 ตุลาคม 2559
11/2559 13 ธันวาคม 2559

  ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ วันที่
1/2559 12 มกราคม 2559
2/2559 18 กุมภาพันธ์ 2559
3/2559 8 มีนาคม 2559
4/2559 18 เมษายน 2559
5/2559 10 พฤษภาคม 2559
6/2559 7 มิถุนายน 2559
7/2559 12 กรกฎาคม 2559
8/2559 9 สิงหาคม 2559
9/2559 13 กันยายน 2559
10/2559 11 ตุลาคม 2559
11/2559 13 ธันวาคม 2559

  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ วันที่
1/2559 16 กุมภาพันธ์ 2559
พิเศษที่ 1/2559 22 มีนาคม 2559
2/2559 27 เมษายน 2559
พิเศษที่ 2/2559 24 พฤษภาคม 2559
3/2559 28 มิถุนายน 2559
4/2559 23 สิงหาคม 2559
5/2559 8 พฤศจิกายน 2559
6/2559 27 ธันวาคม 2559
พิเศษที่ 1/2560 11 มกราคม 2560
เมนู

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา


คู่มือการเสนอหลักสูตร

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 Tel. 0-3810-2711 Fax. 0-3874-5794
Webmaster : natthakan@buu.ac.th