วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ===>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน <<===
menu
   เกี่ยวกับเรา
   หน้าแรก
   ความเป็นมา
   บุคลากร
   ภาระงาน
   Present Curriculum
   เอกสาร/คู่มือ
   แบบฟอร์ม
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
   พ.ร.บ /กฎกระทรวง
 ประกาศกระทรวง/ระเบียบ
 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
   รายละเอียดการพิจารณา
หลักสูตรการศึกษา
   ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
   ประกาศ
   ระเบียบ/ข้อบังคับ
   พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา
   รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมปี 48-61
   รายนามคณะกรรมการ
   สภาวิชาการ
   คณะกรรมการบริหารวิชาการ
   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
   กรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป
   เว็บไซต์ภายในหน่วยงาน
   กองบริการการศึกษา
   Teaching Learning Center
   งานประกันคุณภาพการศึกษา
   งานวิจัยกำหนดการประชุมประจำปี พ.ศ. 2560
  ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ครั้งที่ วันที่
1/2560 11 มกราคม 2560
2/2560 14 กุมภาพันธ์ 2560
3/2560 14 มีนาคม 2560
4/2560 11 เมษายน 2560
5/2560 9 พฤษภาคม 2560
6/2560 13 มิถุนายน 2560
7/2560 12 กรกฎาคม 2560
8/2560 8 สิงหาคม 2560
9/2560 13 กันยายน 2560
10/2560 10 ตุลาคม 2560
11/2560 14 พฤศจิกายน 2560
12/2560 12 ธันวาคม 2560

  ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ วันที่
1/2560 11 มกราคม 2560
2/2560 14 กุมภาพันธ์ 2560
3/2560 14 มีนาคม 2560
4/2560 11 เมษายน 2560
5/2560 9 พฤษภาคม 2560
6/2560 13 มิถุนายน 2560
7/2560 12 กรกฎาคม 2560
8/2560 8 สิงหาคม 2560
9/2560 12 กันยายน 2560
10/2560 10 ตุลาคม 2560
11/2560 14 พฤศจิกายน 2560
12/2560 12 ธันวาคม 2560

  ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ วันที่
1/2560 28 กุมภาพันธ์ 2560
พิเศษที่ 1/2560 22 มีนาคม 2560
2/2560 25 เมษายน 2560
3/2560 27 มิถุนายน 2560
พิเศษที่ 2/2560 20 กรกฎาคม 2560
4/2560 22 สิงหาคม 2560
5/2560 24 ตุลาคม 2560
6/2560 26 ธันวาคม 2560
เมนู

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา


คู่มือการเสนอหลักสูตร

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 Tel. 0-3810-2711 Fax. 0-3874-5794
Webmaster : natthakan@buu.ac.th