วันที่ 18 เมษายน 2564 ===>> ยินดีต้องรับเข้าสู่เว็บไซต์งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน <<===
menu
   เกี่ยวกับเรา
   หน้าแรก
   ความเป็นมา
   บุคลากร
   ภาระงาน
   Present Curriculum
   เอกสาร/คู่มือ
   แบบฟอร์ม
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
   พ.ร.บ /กฎกระทรวง
 ประกาศกระทรวง/ระเบียบ
 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
   รายละเอียดการพิจารณา
หลักสูตรการศึกษา
   ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
   ประกาศ
   ระเบียบ/ข้อบังคับ
   พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา
   รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมปี 48-62
   รายนามคณะกรรมการ
   สภาวิชาการ
   คณะกรรมการบริหารวิชาการ
   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
   กรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป
   เว็บไซต์ภายในหน่วยงาน
   กองบริการการศึกษา
   Teaching Learning Center
   งานประกันคุณภาพการศึกษา
   งานวิจัยประกาศ และแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ควรทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ
    แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชา
         ของสถาบันอุดมศึกษา
    แนวปฏิบัติการแต่งตั้งผู้เชี่ยวขาญเฉพาะ
        
    การกำหนดอาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและ
         หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงในสาขาวิชาเดียวกัน
    แนวทางปฏิบัติในการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรเกี่ยวกับ
         สาขาวิชาชีพและสาขาแห่งการประกอบโรคศิลปะ
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
        
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 5)
         พ.ศ. 2553
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 4)
         พ.ศ. 2552
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 3)
         พ.ศ. 2551
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 2)
         พ.ศ. 2551
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
         พ.ศ. 2549
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
        สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552
    จำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับรผิดชอบหลักสูตรและ
        เรื่องการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
        หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548
     นโยบายและแนวปฏิบัติของทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเปิดสอนหลักสูตร
          สาขาวิชาต่างๆ ที่จะสอนเป็นภาษาต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษา
          ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
    การกำหนดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
        ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
    แนวปฎิบัติในการนำเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อ สกอ.
 
    หัวข้อและรายละเอียดการจัดทำเอกสารหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเพื่อ
        ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ/ให้ความเห็นชอบ
    แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชา
 
    คู่มือการจัดทำแบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
        (สมอ.01 - 06)

ประกาศ และแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ระดับปริญญาตรี ที่ควรทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตร
         ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบ
        ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2552
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา
        พ.ศ.2548
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
        พ.ศ.2548
    การเปิดสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์
        ที่เปิดใหม่
    มติที่ประชุมกรรมการสภาวิชาการ เรื่อง การกำหนดอาจารย์ประจำหลักสูตร
         ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548

ประกาศ และแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ควรทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ
    เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
 
    แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา
        ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๔๘
    มติที่ประชุมกรรมการสภาวิชาการ เรื่อง การกำหนดอาจารย์ประจำหลักสูตร
         ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548
เมนู

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา


คู่มือการเสนอหลักสูตร

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 Tel. 0-3810-2711 Fax. 0-3874-5794
Webmaster : natthakan@buu.ac.th