วันที่ 22 กันยายน 2564 ===>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน <<===
menu
   เกี่ยวกับเรา
   หน้าแรก
   ความเป็นมา
   บุคลากร
   ภาระงาน
   Present Curriculum
   เอกสาร/คู่มือ
   แบบฟอร์ม
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
   พ.ร.บ /กฎกระทรวง
 ประกาศกระทรวง/ระเบียบ
 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
   รายละเอียดการพิจารณา
หลักสูตรการศึกษา
   ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
   ประกาศ
   ระเบียบ/ข้อบังคับ
   พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา
   รายงานการประชุม
   รายงานการประชุมปี 48-62
   รายนามคณะกรรมการ
   สภาวิชาการ
   คณะกรรมการบริหารวิชาการ
   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
   กรรมการรายวิชาศึกษาทั่วไป
   เว็บไซต์ภายในหน่วยงาน
   กองบริการการศึกษา
   Teaching Learning Center
   งานประกันคุณภาพการศึกษา
   งานวิจัยกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา (TQF)
  ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
      พ.ศ.2552"
 
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
      พ.ศ.2552"
 
  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฎิบัติ
      ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552"
 
ประกาศ : มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา มคอ. 1ประกาศ
ราชกิจจาฯ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ. 2556
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ.2556
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2555
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ.2554
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ.2554
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ.2554
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ.2554
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.2553
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.2553
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ.2552
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552
  สามารถดูข้อมูลกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เพิ่มเติมได้ที่นี้   
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF)
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
  มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)   
  มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification)   
  มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (Course Report)   
  มคอ.6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report)   
  มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (Programme Report)   
  KPI ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)   
  ตัวอย่างการประเมินตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) รายปี   
  ตัวอย่าง มาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา   
 
ตัวอย่างการเสนอหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF)
สาขาโลจิสติกส์
 
  มคอ.1  
  มคอ.2  
  มคอ.3  
  มคอ.4  
  มคอ.5  
  มคอ.6  
  มคอ.7  
 
โครงการอบรม เรื่อง "การพัฒนาหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)" โดยอาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม ถึง 24 กันยายน 2552
  ภาพกิจกรรม 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)" โดยอาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล
  คำจำกัดความ 
  มคอ๑ ต้นแบบคุณวุฒิสาขาวิชา 
  มคอ๒ ต้นแบบ program spec 
  มคอ๓ ต้นแบบ course spec 
  มคอ๔ ประสบการณ์ภาคสนาม 
  มคอ๕ ต้นแบบ Course Report 
  มคอ๖ ประสบการณ์ภาคสนาม 
  มคอ๗ การรายงานผล 
  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
  หัวข้อและรายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
      สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 (ตัวอย่าง)
 
  (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์ (ตัวอย่าง) 
  ภาพกิจกรรม
 
โครงการอบรม "การจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา" โดย ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์  
  เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง "นโยบายการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
      ระดับอุดมศึกษาของประเทศ และการจัดทำหลักสูตรรายวิชาตามกรอบมาตรฐาน
      คุณวุฒิ"
 
  ภาพกิจกรรม
เมนู

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา


คู่มือการเสนอหลักสูตร

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 Tel. 0-3810-2711 Fax. 0-3874-5794
Webmaster : natthakan@buu.ac.th